Uavhengig kontroll

uavhengig kontroll

Hva skal kontrolleres under uavhengig kontroll?tiltaksklasse 1

Fra 01.01.2013 innførte myndighetene krav om obligatorisk uavhengig kontroll ved oppføring av byggverk. Kontrollen skal kvalitetssikre resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort. I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger

For at kontrollen av fuktsikring skal kunne fungere etter hensikten, bør den gjennomføres etter at tettesjiktet, for eksempel membran, er påført. Og gjennomføringer forseglet, og før overflate materialer som fliser og belegg er montert.

 

Lufttetthet i nye boliger

For at kontrollen av lufttetthet skal fungere etter hensikten må den gjennomføres etter at både utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt er montert, og når arbeid med gjennomføringer i tak og yttervegg er ferdig.

Uavhengig kontroll skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Uavhengig kontroll av våtrom

I våtrom vil det blant annet kontrolleres at sluket er plassert i plan og høyde som det er prosjektert. Det skal også gjennomføres en visuell kontroll på tilpasningen mellom membran, slukmansjett og sluk. Feil i sluket kan medføre store vannskader. Dette må kontrolleres nøye som beskrevet i TEK10.

Takstsenteret Innlandet AS utfører uavhengig kontroll. Vi kontrollerer at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring. Da kan vi forsikre at kravene er innfridd i forhold til bygningsloven. Bygningsloven tar hensyn til bærekraftig utvikling, universell utforming, og barn og unges oppvekstvilkår.

Avvik under uavhengig kontroll

Under kontroll melder vi alle feil som oppdages under kontrollen til alle de ansvarlige som har prosjektert eller utført jobben. Prosjektleder har ansvaret for å rette og lukke alle avvik som oppdages og meldes ifra om.

Det blir satt en frist til å rette avvikene som oppdages. Takstsenteret Innlandet as er ansvarlig for at avvik bli lukket. Dette innebærer at vi mottar dokumentasjon på av prosjektleder om at avviket er lukket.

Hvis fristen ikke overholdes vil ikke badet få ferdigattest. Dette meldes til ansvarlig søker. Dersom avviket ikke lukkes etter at søkeren er informert, og hvis den avtalte fristen er utløpt, vil vi melde fra til kommunen at det foreligger et åpent avvik.

Vanlige avvik ved uavhengig kontroll

Mansjett mangler rundt vannavløp vegg

Dette er en vanlig og typisk feil som følge av dårlig samarbeid mellom flislegger og rørlegger. Ved en lekkasje i vaskens avløp vl vil vannet renne tilbake langs røret og rett inn i veggen uten å bli stoppet, hvis det ikke er mansjett rundt av løpet.

 

Mansjett mangler rundt røroppstikk fra gulv 

Ved steder der avløp kommer opp fra gulvet skal det legges mansjetter rundt røret. I mange tilfeller smøres det bare membran rett på avløpsrøret. Dette er ikke tilfredsstillende fordi membran ikke fester seg til røret. Ved en lekkasje vil vannet renne nedover i konstruksjonen uhindret, selv om krav til høydeforskjell på 25 mm er ivaretatt.

 

Det er ikke sammenhengende membran ved terskel på innvendig dør og tilfredsstiller ikke høydeforskjell på 25 mm 

Ofte kommer snekker i slutten av prosjektet for å sette inn dør på våtrommet. Døren kan da settes inn uten at han tenker over eller er klar over kravet til høydeforskjellen mellom toppen av membran ved terskelen og toppen av sluket. Da kuttes membran helt ned til gulvet, setter inn døren, og fuger mellom fliser og terskel.

Silikonfugen vil etterhvert løsne fra terskelen eller flisen. Og ved lekkasje vil vannet renne rett ut til tilstøtende rom og inn i veggene. Membranen skal enten klemmes/limes til forkanten av terskel eller limes til underkant av terskel. 

 

Utførende mangler rutiner 

Det finns mange dyktige flisleggere som gjør en meget bra jobb, men det det fins også avvik på rutiner.

Ansvarlig kontrollerende skal: Kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Og at disse er fulgt og dokumentert. Her bør bransjen samles for å lage en felles rutine på hvordan våtrom skal utføres på generelt grunnlag.  Slik at denne rutinen enkelt kan implementeres i de små og mellomstore firmaene som ofte har disse oppdragene vi kontrollerer. 

Manglende avrenning fra sisterne

Det er innebygde klosett-sisterne i alle vegghengte toaletter. Vannet skal renne ut i våtrommet, uten å skade konstruksjonen rundt, ved en lekkasje. Ofte gjør rørlegger alt rett her, men flislegger glemmer å lage hullet som fører vannet ut i våtrommet.

Ferdigattest etter uavhengig kontroll

Når byggeprosjektet er kontrollert kan det erklæres ferdig. Ansvarlig søker mottar en kontrollerklæring fra Takstsenteret Innlandet AS når kontrollen er utført. Vår jobb og ansvar avsluttes med sluttrapporten.

Kontrollen skal gjennomføres i henhold til byggesaksforskriften (SAK10). Det er en forskrift i til den norske bygningsloven og har en del fordypninger av bestemmelser. Dette er blant annet bestemmelser som tiltak, saksbehandling, søknader om tillatelser og ansvarsrett, kontroll og kommunens innsyn

Kontrollen gjennomføres i henhold til byggesaksforskriften (SAK10). Det er en forskrift til den norske bygningsloven, og inneholder en del fordypninger av bestemmelser i denne loven. Forskriften inneholder bestemmelser som tiltak, søknader om tillatelser og ansvarsrett, saksbehandling, kontroll, kommunenes tilsyn osv.

Bestill tilstandsrapportVi kontakter deg for avtale