Skade og reklamasjonstakst

Hva er en skade og reklamasjonstakst?

En skade og reklamasjonstakst må utføres når det er oppstått en skade på bygg eller eiendom eller om du har en reklamasjonssak på ditt eiendomskjøp.

Har du hatt skade på hele eller deler av boligen er det mulig å bestille skade og reklamasjonstakst. Da vil det være nødvendig med en befaring for å avdekke omfanget av skaden, og skadeårsak m.m. Deretter skal dette dokumenteres, og det utarbeides en skaderapport til videre behandling hos forsikringsselskapet eller andre involverte. Skaden blir beskrevet med forslag til ny, fullverdig løsning, og med et prisoverslag.
En skadetakst kan også være vanlig å innhente som grunnlag for krav om erstatning eller prisavslag som følge av avdekket skade/mangel ved kjøp av bolig.

En skade og reklamasjonstakst kan mulig unngås hvis selger hadde bestilt boligsalgsrapport eller tilstandsrapport ved salget av boligen.

Takstsenteret Innlandet as er sertifisert til å utføre skade og reklamasjonstakst for deg. Ta kontakt med en av våre ansatte eller fyll ut skjema for å bestille.

Skadetakst

Skade og reklamasjonstakst

I det vesentlige rekvireres disse oppdragene fra forsikringsbransjens skadeselskaper, og vi liker å framheve at vi arbeider på freelance basis, uten noen form for binding. Vi takserer de aller fleste skadetyper (skade etter brann, utstrømning av vann eller annen væske, klimaskader, skade s.f.a. elektrisk fenomén, ansvarsskader, for å nevne noe). Også enkelte private rekvirerer skadetakst, i spesielle saker.

En skadebesiktigelse har som hovedformål å frambringe alle fakta som er nødvendig for å avklare det økonomiske forholdet mellom skadelidt og forsikringsselskap ved en skade. Dette munner som regel ut i en rapport, som foruten generelle opplysninger om partene inneholder følgende hovedavsnitt: Opplysninger om forsikringsobjektet, skadehendelsen, årsaksforhold, eventuelle ansvarsforhold, forbedringsforslag, igangsatte tiltak, reparasjonsbeskrivelse og kalkyle. Aktuell dokumentasjon vedlegges rapporten.

Store skader kan også utløse behov for byggeledelse og oppfølging av skadeutbedringen. Dette er også oppdrag vi påtar oss.

Etter en brannskade på eiendom kan det være aktuelt å avgjøre/beregne omfang/forsikringsverdi ved ”Skjønn”, dersom forsikringstaker eller hans selskap krever det.

For å kunne fastsette et slikt skjønn, må skaden vurderes av 2 uavhengige skjønnsmenn, en for hver av partene.

Ved andre typer skader vil takstmann utarbeide en ”Befaringsrapport” som beskriver omfang/årsak, og i tillegg kalkulere nødvendige utbedringer.

I forbindelse med eierskifteforsikring vil befaringsrapport m/kalkyle være viktig dokumentasjon i forbindelse med et eventuelt erstatningsspørsmål.

Reklamasjonstakst

Skade og reklamasjonstakst

Reklamasjonstakst er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte, eller ved utført arbeid på objektet. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik.

Naturskade

I Norge dekkes naturskader av Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Naturskade er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Naturskade meldes til forsikringsselskapet hvor du har tegnet din bygningsforsikring/brannforsikring.

Ved naturkatastrofer sørger regionale koordinatorer i regi av Norsk Naturskadepool for å samle takstmenn til å taksere naturskader i berørte områder

Skade og reklamasjonstakst

Bestill skade og reklamasjonstakst Vi kontakter deg for avtale